JS实现常见查找、排序、去重算法实例分享

这次给大家带来JS实现常见查找、排序、去重算法实例分享,JS实现常见查找、排序、去重算法的注意事项有哪些,下面就是实战案例,一起来看一下。

今天总结了下排序简单的算法

【自定义排序】

先寻找一个最小的数,然后依次那这个数和数组中其他数字比较,如果发现比这个数字小的数就把这两个数调换位置,然后再继续寻找下一个最小的数字进行下一轮比较

var arr = [31, 6, 19, 8, 2, 3];
function findMin(start, arr) {
 var iMin = arr[start];
 var iMinIndex = start;
 for (var i = start + 1; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] < iMin) {
   iMin = arr[i];
   iMinIndex = i;
  }
 }
 return iMinIndex;
}
function sort1(arr) {
 for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
  var iMinIndex = findMin(i, arr);
  var car;
  car = arr[i];
  arr[i] = arr[iMinIndex];
  arr[iMinIndex] = car;
 }
 return arr;
}
document.write(sort1(arr));

【线性查找】:一个一个去查找

//不重复 有序
var arr = [0];
for (var i = 1; i < 100000; i++) {
 arr[i] = arr[i - 1] + Math.floor(Math.random() * 4 + 1);
}
function find1(n, arr) {
 for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] == n) {
   return true;
  }
 }
 return false;
}
//测试性能
var t1 = new Date().getTime();
for (var i = 0; i < 10000; i++) {
 var n = Math.random() * 10000;
 find2(n, 0, arr.length - 1)
}
alert(new Date().getTime() - t1);

【二分查找】:不停的分成两个部分,分部分查找

是一种万能方法,不一定是最好的,但是个保底的方法。(分治法)

***中间值 相加除以二,统一偏左,向下取整

//不重复 有序
var arr = [12, 17, 23, 34, 45, 76, 89];
function find2(n, s, e) {
 //边界处理
 if (s > e) {
  return false;
 } else if (s == e) {
  if (arr[s] == n) {
   return true;
  } else {
   return false;
  }
 }
 var c = Math.floor((s + e) / 2);
 if (arr[c] == n) {
  return true;
 } else {
  if (n < arr[c]) {
   return find2(n, s, c);
  } else {
   return find2(n, c + 1, e);
  }
 }
}
alert(find2(34, 0, arr.length - 1)); //true false

【边界处理】-----递归,一层一层往下找

//要求数组不重复有顺序\
var arr = [12, 23, 34, 45, 56, 67, 78]
function find2(n, s, e) {
 if (s > e) {
  return fasle;
 } else if (s == e) {
  if (arr[s] == e) {
   return true;
  } else {
   return false;
  }
 }
 var c = Math.floor((s + e) / 2);
 if (arr[c] == n) {
  return true;
 } else {
  if (n < arr[c]) {
   return find2(n, s, c);
  } else {
   return find2(n, c + 1, e);
  }
 }
}
alert(find2(12, arr.length + 1, 78));

应用

【查找最小值】

var arr = [12, 54, 32, 9, 5, 3, 1, 101, -100, -1000];
function findMin(s, e) {
 if (s > e) {
  return [];
 } else if (s == e) {
  return arr[s];
 } else if (s == e - 1) {
  if (arr[s] < arr[e]) {
   return arr[s];
  } else {
   return arr[e];
  }
 }
 var c = Math.floor((s + e) / 2);
 var l = findMin(s, c);
 var r = findMin(c + 1, e);
 if (l < r) {
  return l;
 } else {
  return r;
 }
}
alert(findMin(0, arr.length - 1));

【数组去重】

var arr = [1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 2, 1, 4, 2, 1, 5, 7];
function findInArr(n, arr) {
 for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] == n) {
   return true;
  }
 }
 return false;
}
function removeCopy(s, e) {
 if (s > e) {
  return [];
 } else if (s == e) {
  return [arr[s]];
 } else if (s == e - 1) {
  if (arr[s] == arr[e]) {
   return [arr[s]];
  } else {
   return [arr[s], arr[e]]
  }
 }
 var c = Math.floor((s + e) / 2);
 var l = removeCopy(s, c);
 var r = removeCopy(c + 1, e);
 for (var i = 0; i < r.length; i++) {
  if (!findInArr(r[i], l)) {
   l.push(r[i]);
  }
 }
 return l;
}
document.write(removeCopy(0, arr.length - 1));

【数组排序】

var arr = [34, 32, 1, 76, 55, -100, 99, 101];
function mySort(s, e) {
 //边界处理
 if (s > e) {
  return [];
 } else if (s == e) {
  return [arr[s]]
 } else if (s == e - 1) {
  if (arr[s] < arr[e]) {
   return [arr[s], arr[e]];
  } else {
   return [arr[e], arr[s]];
  }
 }
 //1.切中间值
 var c = Math.floor((s + e) / 2);
 //2.分半处理
 var l = mySort(s, c);
 var r = mySort(c + 1, e);
 var res = [];
 while (l.length > 0 || r.length > 0) {
  if (l[0] < r[0]) {
   res.push(l.shift());
  } else {
   res.push(r.shift());
  }
 }
 if (l.length == 0) {
  res = res.concat(r);
 } else if (r.length == 0) {
  res = res.concat(l);
 }
 return res;
}
//调用
document.write(mySort(0, arr.length - 1));

冒泡排序 BubbleSort

循环,每次拿出两个值,两两比较,如果下一个值比目前的小,那么交换位置

外层循环是循环取数,内层循环是两两交换比较

var arr = [ - 122, -2, 5, 6, 73, 34, 5, 2];
function BubbleSort(arr) {
 for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
  for (var j = 0; j < arr.length - 1; j++) {
   if (arr[j] > arr[j + 1]) {
    var tmp = arr[j];
    arr[j] = arr[j + 1];
    arr[j + 1] = tmp
   }
  }
 }
 return arr;
}
document.write(BubbleSort(arr));

【快速排序】 -------quickSort

取数组中间的数,比中间数小的房中间数左边,比中间数大的放右边,再把两遍链接起来

function quickSort(arr, s, e) {
 //边界处理 参与流程
 if (arr.length == 0) {
  return [];
 }
 var c = Math.floor((s + e) / 2);
 var arrC = arr.splice(c, 1);
 var l = [];
 var r = [];
 for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] < arrC) {
   l.push(arr[i]);
  } else {
   r.push(arr[i]);
  }
 }
 return quickSort(l).concat(arrC, quickSort(r));
}
var arr = [5, 5, 12, 56, 1, 67, -1, -23 - 1];
document.write(quickSort(arr, 0, arr.length - 1));

【散列】 hash 哈希 数组 ------js常用用的结构

添加

var arr = [];
arr.length = 0;
var cont = 0;
function hash_add(n) {
 var pos = n % arr.length;
 //当空间不足的时候
 if (arr[pos]) {
  while (arr[pos]) {
   cont++;
   if (arr[pos] == n) {
    return;
   } else {
    pos++;
    if (pos == arr.length) {
     pos = 0;
    }
   }
  }
  arr[pos] = n;
 } else {
  arr[pos] = n;
 }
 //空间不足的时候的扩建
 if (cont == arr.length) {
  //d等呗扩建
  var oldArr = arr;
  arr.length = oldArr.length * 2;
  arr = [];
  for (var i = 0; i < oldArr.length; i++) {
   arr.push(oldArr[i]);
   count = 0;
  }
 }
}
hash_add();

相信看了本文案例你已经掌握了方法,更多精彩请关注智伍应用其它相关文章!

推荐阅读:

JavaScript callback回调函数使用案例详解

vue组件发布到npm步骤分析

以上就是JS实现常见查找、排序、去重算法实例分享的详细内容,更多请关注智伍应用其它相关文章!