js 关联数组

踩得坑:

JS ,通过 new Array()创建了一个数组:

var param =  new Array();
param["key1"] = value1;
param["key2"] = value2;
param["key3"] = value3;

打印  param.length 时 一直为0;

发现:

  js关联数组的属性:length,其数值记录的是key为整数的元素个数

  当某元素key为字符串的时候,不计入length中。

办法:

  Object.keys(param ).length  //可以打印出真实元素总个数。