javascript与Python快速排序实例对比

本文实例对比了javascript与Python快速排序实现方法。分享给大家供大家参考。具体如下:

js实现方法:

function quicksort(arr) {
 if (arr.length <= 1) return arr
 return quicksort(arr.filter(function (lt, i) {return i > 0 && lt < arr[0]}))
  .concat([arr[0]])
  .concat(quicksort(arr.filter(function(ge, i) {return i > 0 && ge >= arr[0]})))
}

python实现方法:

def quicksort(arr):
 if len(arr) <= 1: return arr
 return quicksort([lt for lt in arr[1:] if lt < arr[0]]) + a[0:1] + \
 quicksort([ge for ge in arr[1:] if ge >= arr[0]])

希望本文所述对大家的javascript及Python程序设计有所帮助。

您可能感兴趣的文章:

 • python快速排序代码实例
 • python 快速排序代码
 • python 算法 排序实现快速排序
 • Python实现的数据结构与算法之快速排序详解
 • Python实现快速排序算法及去重的快速排序的简单示例
 • Python实现快速排序和插入排序算法及自定义排序的示例
 • Python实现的快速排序算法详解
 • 快速排序的算法思想及Python版快速排序的实现示例
 • Python快速排序算法实例分析
 • python递归实现快速排序